Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych - informacje » Nabór do szkół

    

     

            ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 W CIESZYNIE

 

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Cieszynie
43 - 400 Cieszyn, ulica Wojska Polskiego 3
Tel: (033) 852 - 07 - 44
e-mail: soswcieszyn@wp.pl

 

 

 

     Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą uczęszczać uczniowie od ukończenia gimnazjum do jej ukończenia, ale nie dłużej niż do ukończenia przez nich 21 roku życia.

   Przyjmujemy kandydatów do klas pierwszych w zawodach:
1.       Kucharz małej gastronomii  - 2 lata  (szkoła w pełni zabezpiecza praktyczną naukę tego zawodu )
2.       Piekarz   - 3 lata,
3.       Cukiernik  - 3 lata,
4.       Malarz - tapeciarz - 2 lata

KANDYDAT POWINIEN ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
                                     
1. Podanie o przyjęcie do szkoły.
2. Życiorys.
3. 2 aktualne fotografie (podpisane na odwrocie).
4. Podanie o przyjęcie do internatu (jeżeli dziecko będzie korzystało).
5. Podanie do Starosty o skierowanie do kształcenia specjalnego.
6. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
7. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (ZOON) jeżeli posiada.
8. Skrócony odpis aktu urodzenia.
9. Potwierdzenie stałego zameldowania nr PESEL.
10. Karta zdrowia.
11. Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla.
12. Potwierdzenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wybranego kierunku nauki zawodu z Poradni Medycyny Pracy.
13. Opinie wychowawcy, psychologa itp.
14. Podpisaną umowę o pracę z zakładem pracy (Zaświadczenie potwierdzające możliwość realizacji zajęć z praktycznej nauki zawodu).
15. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych. 

 


 

                               ZASADY NABORU DO SZKOŁY PRZYSPOSOBIAJĄCEJ DO PRACY W CIESZYNIE

 

 

 

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy
43 – 400 Cieszyn, ulica Wojska Polskiego 3
Tel: (033) 852 – 07 – 44
e–mail:soswcieszyn@wp.pl

 
    Do  Szkoły Przysposabiającej do Pracy przyjmuje się absolwentów gimnazjów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, którzy nie ukończyli 24 roku życia.
  

 

 

KANDYDAT POWINIEN ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
                                      
   1. Podanie o przyjęcie do szkoły
   2. Podanie o przyjęcie do internatu, ( jeżeli dziecko będzie korzystało)
   3. Podanie do Starosty o skierowanie do kształcenia specjalnego
   4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( ZOON ) jeżeli posiada
   5. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
   6. Skrócony odpis aktu urodzenia
   7. Potwierdzenie stałego zameldowania nr PESEL
   8. Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla
   9. Karta zdrowia
  10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych
  11. Zdjęcia legitymacyjne.
  12. Opinie wychowawcy, psychologa itp.