Projekty » "W trosce o dziecko:*

Zespół Placówek Szkolno -Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie nieustannie stara się o tworzenie jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, ich godnego  i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz podejmuje liczne działania ukierunkowane na  pomoc ich rodzicom poprzez działalność  społeczną, informacyjną, kulturową, oświatową.
Mając na względzie powyższe,  realizowane są liczne projekty, w ramach których oferujemy szeroki wachlarz zajęć dodatkowych ukierunkowanych na wszechstronną rehabilitację dzieci i młodzieży oraz wsparcie dla ich rodziców.
Z dniem 27 lutego 2012r. Placówka przystępuje do realizacji zadań w ramach projektu z zakresu promocji i ochrony zdrowia:

                                                                                                "W TROSCE O DZIECKO"

Zadanie polega na szeroko rozumianym usprawnianiu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, czyli zarówno na ich rehabilitacji w zakresie funkcji ruchowych, poznawczych i emocjonalnych, jak również na ich edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowego odżywiania się oraz na edukacji w przedmiotowej tematyce ich rodziców, aby właściwe nawyki żywieniowe oraz wiadomości zdobyte w tym zakresie, w miarę możliwości, kontynuowane były w domach dzieci.

Zadaniem objęte zostaną nie tylko dzieci, które uczęszczają do Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie w ramach obowiązku szkolnego, ale również dzieci z oddziałów Wczesnego Wspomagania oraz ich rodzice.

W ramach zadania dzieci zostaną objęte wielowymiarowym oddziaływaniem rehabilitacyjnym mającym na celu niwelowanie ograniczeń wynikających z ich niepełnosprawności oraz jak najpełniejszy rozwój ich potencjału, aby mogły go na miarę swoich możliwości wykorzystać do prowadzenia aktywnego i twórczego życia oraz jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.
Dla rodziców zajęcia oraz prelekcje będą nie tylko źródłem fachowej wiedzy, ale również okazją do wspólnego spędzenia czasu z dziećmi oraz współuczestnictwa w procesie ich rehabilitacji.

Celem głównym zadania jest usprawnienie funkcjonowania dziecka w zakresie sprawności ruchowych, funkcji poznawczych, dojrzałości emocjonalnej i społecznej oraz podniesienie jakości jego życia poprzez wdrażanie do nawyku właściwego odżywiania się, a także jego integracja z grupą , budowanie więzi i pozytywnych relacji z rodzicami.
W stosunku do rodziców zasadniczy cel zadania to włączenie ich w proces rehabilitacji dzieci poprzez zajęcia integracyjne oraz poszerzenie zakresu ich wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowego żywienia.


Działania podjęte w ramach projektu obejmują:
- zajęcia dogoterapii ( prowadzone przez instruktora dogoterapii, z udziałem specjalnie szkolonego psa).
Dogoterapia to system ćwiczeń i zabaw z psami wspomagający rehabilitację ruchową oraz umysłową dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, porażeniem mózgowym, niedowładami kończyn oraz wieloma innymi chorobami i przypadłościami. Poprzez terapię kontaktową, czyli zabawy, przytulanie i głaskanie psa, osoby dotknięte niepełnosprawnością dużo szybciej i dokładniej próbują wykonać ćwiczenia, co ma wpływ na ich rozwój w zakresie różnych funkcji.  
 - zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców prowadzone z zastosowaniem metod i zabaw muzyczno - ruchowych ( m. in. metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne)
Zajęcia integracyjne z zastosowaniem metod i zabaw muzyczno - ruchowych w zasadniczy sposób aktywizują sferę motoryki dużej i małej, ponadto wpływają na rozwój emocjonalny dziecka, pełnią rolę terapeutyczną, zaspokajają szereg potrzeb jak : potrzeba bezpieczeństwa, afiliacji, relaksu, akceptacji, potrzeby poznawcze, ale również potrzeba zabawy i aktywności, tak istotne dla prawidłowego rozwoju dziecka. W trakcie zajęć są również realizowane różnego rodzaju specyficzne cele jak:  przeciwdziałanie agresji, nauka współpracy i odpowiedzialności , pogłębianie kontaktu miedzy uczestnikami, kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi.
Udział rodziców w zajęciach ma terapeutyczne znaczenie zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców, pogłębia się między nimi więź, kształtują się pozytywne, pełne radości relacje, które w zasadniczy sposób wpływają na skuteczną rehabilitację dzieci.
- warsztaty kulinarne
W trakcie warsztatów kulinarnych prowadzonych jako zajęcia praktyczne uczniowie na miarę swoich możliwości będą  przyswajać wiedzę dotyczącą właściwego odżywiania się. Odkrywanie zalet zdrowego odżywiania się poprzez praktyczne działanie pozwoli nie tylko na kształtowanie prozdrowotnych postaw w trosce o właściwą dietę, ale również  stworzy okazję do wielu działań rehabilitacyjnych w zakresie  funkcji ruchowej   
( zwłaszcza manualnej), funkcji poznawczych , a zwłaszcza stymulacji zmysłów oraz funkcji społecznych
- prelekcje przeznaczone dla rodziców
W trakcie prelekcji rodzice będą zdobywać wiedzę dotyczącą właściwych nawyków żywieniowych, produktów ważnych i wartościowych w diecie ich dzieci, będą uświadamiani w tematyce zaburzeń żywienia oraz chorób wynikających z nieprawidłowych nawyków żywieniowych.


                         HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 -   zajęcia dogoterapii - realizowane od 16.03.2012r.
 - zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców prowadzone z zastosowaniem metod i zabaw muzyczno - ruchowych ( m. in. metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne)- realizowane od 13.03. - 05.06. 2012r. w każdy wtorek w godz. 16.00-17.00 grupa I i II
oraz w godz. 17.00-18.00 - grupa III otwarta do której zapraszamy wszystkie chętne dzieci wraz z rodzicami.
Zapisy i kontakt: 33 8520744 w godz. 8.00-16.00- ilość miejsc ograniczona.
- warsztaty kulinarne - realizowane w dniach: 22.03., 12.04., 26.04., 10.05., 24.05. 2012r.
- prelekcje przeznaczone dla rodziców - poniedziałek 14.05. oraz  4.06.2012r.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w zajęciach.
Realizacja projektu trwa do dnia 15.06.2012r.
Projekt opracowany i koordynowany przez mgr Annę Woźniak.
Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Gminy Cieszyn i Starostwa Powiatowego w Cieszynie.