Projekty » "MOWA-RUCH-SZTUKA-ZMYSŁY"*

MOWA-RUCH-SZTUKA-ZMYSŁY – Indywidualizacja procesu kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności intelektualnej
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Poddziałanie 9.1.2:
Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Koordynator: Wioletta Migacz-Lorek, Ewelina Bierska

Termin realizacji: 01.09.2011 do 29.06.2012 r.

                     Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do indywidualizacji procesów nauczania dla klas I-III. Celami szczegółowymi jest:
- Doskonalenie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem w sposób werbalny bądź pozawerbalny
- Zwiększenie dostępności do zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów klas I-III
- Zwiększenie dostępności do zajęć arteterapii
- Zwiększenie dostępności do zajęć z elementami integracji polisensorycznej
- Zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania.
Działaniami wspierającymi jest objętych 15 uczniów klas I-III szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną.

W ramach zadania prowadzone są:
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia rozwijające z gimnastyki korekcyjnej
- zajęcia rozwijające z arteterapii
- zajęcia rozwijające z elementami integracji polisensorycznej.

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć, celem zwiększenia ich atrakcyjności i efektywności, co przyczyni się w rezultacie do zaspakajania potrzeb i rozwijania możliwości każdego ucznia indywidualnie.