Projekty » "W TROSCE O DZIECKO"*

W TROSCE O DZIECKO

Koordynator: Anna Woźniak
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Cieszyn i Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Zadanie polega na szeroko rozumianym usprawnianiu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, czyli zarówno na ich rehabilitacji w zakresie funkcji ruchowych, poznawczych i emocjonalnych, jak również na ich edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowego odżywiania się oraz na edukacji w przedmiotowej tematyce ich rodziców, aby właściwe nawyki żywieniowe oraz wiadomości zdobyte w tym zakresie, w miarę możliwości, kontynuowane były w domach dzieci.

Zadaniem objęte zostaną nie tylko dzieci, które uczęszczają do Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie w ramach obowiązku szkolnego, ale również dzieci z oddziałów Wczesnego Wspomagania oraz ich rodzice.

W ramach zadania dzieci zostaną objęte wielowymiarowym oddziaływaniem rehabilitacyjnym mającym na celu niwelowanie ograniczeń wynikających z ich niepełnosprawności oraz jak najpełniejszy rozwój ich potencjału, aby mogły go na miarę swoich możliwości wykorzystać do prowadzenia aktywnego i twórczego życia oraz jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.
Dla rodziców zajęcia oraz prelekcje będą nie tylko źródłem fachowej wiedzy, ale również okazją do wspólnego spędzenia czasu z dziećmi oraz współuczestnictwa w procesie ich rehabilitacji.

Celem głównym zadania jest usprawnienie funkcjonowania dziecka w zakresie sprawności ruchowych, funkcji poznawczych, dojrzałości emocjonalnej i społecznej oraz podniesienie jakości jego życia poprzez wdrażanie do nawyku właściwego odżywiania się, a także jego integracja z grupą i budowanie więzi i pozytywnych relacji z rodzicami.
W stosunku do rodziców zasadniczy cel zadania to włączenie ich w proces rehabilitacji dzieci poprzez zajęcia integracyjne oraz poszerzenie zakresu ich wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowego żywienia.


Działania podjęte w ramach projektu obejmują:
- zajęcia dogoterapii ( prowadzone przez instruktora dogoterapii, z udziałem specjalnie szkolonego psa).
 - zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców prowadzone z zastosowaniem metod i zabaw muzyczno - ruchowych ( m. in. metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne)
Udział rodziców w zajęciach ma terapeutyczne znaczenie zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców, pogłębia się między nimi więź, kształtują się pozytywne, pełne radości relacje, które w zasadniczy sposób wpływają na skuteczną rehabilitację dzieci.
- warsztaty kulinarne
- prelekcje przeznaczone dla rodziców
W trakcie prelekcji rodzice będą zdobywać wiedzę dotyczącą właściwych nawyków żywieniowych, produktów ważnych i wartościowych w diecie ich dzieci, będą uświadamiani w tematyce zaburzeń żywienia oraz chorób wynikających z nieprawidłowych nawyków żywieniowych.