Struktura Zespołu Placówek » Wczesne wspomaganie

ODDZIAŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA

    Rozpoczął on swoją działalność od  1 października 2007 roku. Jego głownym  celem jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Wczesnym wspomaganiem mogą być objęte dzieci z:
- Chorobami przewlekłymi
- Niepełnosprawnością intelektualną
- Niepełnosprawnością sprzężoną
- Zespołem Downa
- Zaburzeniami mowy
- Mózgowym porażeniem dziecięcym
- Autyzmem
- Zaburzeniami zachowania-
- Zaburzeniami emocjonalnymi
                                                                                     

Zakres wczesnego wspomagania w stosunku do dzieci dotyczy:                       
· Rozwoju motorycznego
· Wykorzystywania alternatywnych metod komunikowania się
· Rozwoju mowy i języka
· Stymulacji polisensorycznej
· Przygotowania do nauki szkolnej
· Obniżenia napięcia emocjonalnego
· Polepszenia relacji rówieśniczych i umiejętności pracy w grupie
· Usprawniania samoobsługi
· Usprawniania orientacji i poruszania się w przestrzeni
 
Zakres wspomagania w stosunku do rodziców może dotyczyć:
· Aktywnego zaangażowania w proces usprawniania dziecka zgodnie z zaleceniami
· Ujednolicania oddziaływań wychowawczych oraz reakcji na konkretne zachowania 
 
Zajęcia we wczesnym wspomaganiu prowadzone są w dwóch formach, jako:
1. zajęcia indywidualne prowadzone z dziećmi do 3 roku życia
2. zajęcia grupowe ( 2-3 dzieci) z dziećmi powyżej 3 roku życia.
Zajęcia mogą być prowadzone w obecności rodziców lub z ich udziałem.
 
W skład zespołu wczesnego wspomagania wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Są to przede wszystkim:
- pedagog specjalny, oligofrenopedagog
- psycholog
- logopeda.
Zajęcia w ramach usprawniania dziecka prowadzone są różnymi metodami.
Należą do nich między innymi:
- Ruch Rozwijający wg W. Sherborne
- Metoda Dobrego Startu
- Metody Knillów
- Alternatywne metody komunikacji ( Bliss, fonogesty, piktogramy)
- Stymulacja polisensoryczna
- Terapia behawioralna-
- Terapia ruchowa N. Kepharta.
 
Zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy do naszej szkoły gdzie udzielimy Państwu szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjęcia dzieci do oddziału wczesnego wspomagania.