Projekty » "Szkoła promująca zdrowie"

 

Szkoła promująca zdrowie

 

 

Szkoła Promująca Zdrowie jest projektem, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań. Koordyantorami są mgr Urszula Łabocka we współpracy z mgr Tamarą Loranc.

   Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.: 

- kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,

- zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom
i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,

- umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,

- zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,

- włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,

- wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,

- włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.