Innowacje pedagogiczne » SOS Przyroda woła Ciebie

 

 

 
„Nie sztuka czerpać z przyrody

i brać z niej tak, aby ją
przy tym zniszczyć doszczętnie.
Sztuka natomiast czerpać i brać tak,
by przyrody nie niszczyć, lecz zachować ją
a nawet wzbogacić”.
 

 

                                                                                                                       Jan Jerzy Karpiński

 
 
 
 
PROGRAM ZAJĘĆ Z ZAKRESU EKOLOGII
W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
W CIESZYNIE
 
 
 
 

 
„S.O.S. — PRZYRODA WOŁA CIEBIE”

 
 
  OPRACOWAŁY:
 

                                                                              mgr Dorota Kluz

                                                                              mgr Małgorzata Niedoba

 
 
 

 
WSTĘP

 

 

W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego znaczenia nabierają takie pojęcia jak ekologia, edukacja ekologiczna czy ochrona środowiska. Na skutek niszczącej działalności człowieka w zastraszającym tempie giną gatunki zwierząt i roślin, następują niekorzystne zmiany klimatyczne.

  Edukacja ekologiczna w szkole powinna kształtować u dzieci odpowiedzialność za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej. Dziecko powinno zrozumieć, że niszcząc środowisko niszczy samego siebie. Należy nauczyć dzieci dostrzegania i przeżywania piękna przyrody. Szczególne znaczenie ma rozwijanie u dzieci szacunku i poczucia odpowiedzialności za stan zasobów naturalnych, racjonalne korzystanie z nich oraz dążenie do kontaktu z nieskażonym środowiskiem. 

 

 

 

 

 

                    OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

 

 

CEL GŁÓWNY INNOWACJI:

Rozbudzanie świadomości ekologicznej i włączanie się do działań proekologicznych dzieci w wieku szkolnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 

·           kształtowanie spostrzegawczości oraz umiejętności obserwowania obiektów i zjawisk przyrody;

·           wyrabianie samodzielności w zakresie dokonywania spostrzeżeń i obserwacji;

·           zapoznawanie z zależnościami występującymi w przyrodzie;

·           wyrabianie nawyku mądrego korzystania z jej zasobów;

·           dostrzeganie potrzeby ochrony środowiska naturalnego;

·           budzenie i rozwijanie uczuć estetycznych i etycznych poprzez wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody, odczuwanie przyjemności w obcowaniu z przyrodą, wzbudzanie wrażliwości na brak jej poszanowania;

·           uczestniczenie w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska;

·           dostrzeganie potrzeby segregowania i powtórnego wykorzystania odpadów;

·           poznanie rodzajów obszarów chronionych oraz pomników przyrody;

·           zapoznanie z różnorodnością zwierząt i roślin chronionych w Polsce;

·           zachęcanie do dokarmiania zwierząt zimą;

·           uświadomienie roli zieleni w najbliższym otoczeniu;

·           dbałość o estetykę otoczenia szkoły;

·           stosowanie w codziennym życiu zdobytej wiedzy ekologicznej.

 
 
 
METODY:

Stwarzając warunki do aktywności dziecka w procesie poznawania rzeczywistości proponujemy wykorzystywanie w pracy z uczniami następujących metod:

·      spacery, zajęcia terenowe, wycieczki;

·      obserwacje kierowane i spontaniczne;

·      doświadczenia i eksperymenty;

·      konkursy plastyczno- techniczne i wystawy prac;

·      dramy, inscenizacje;

·      zabawy i gry dydaktyczne;

·      metody audiowizualne;

·      zabawy ruchowe;

·      praca z podręcznikiem;

 

Zakres wykorzystania proponowanych metod w poszczególnych klasach będzie różny, uwarunkowany możliwościami uczniów, tematyką oraz założonymi do osiągnięcia celami.

 
FORMY:

Zastosowane zostaną następujące formy pracy: jednolita (indywidualna, grupowa, zbiorowa) oraz zróżnicowa, uwzględniająca różnice indywidualne między uczniami.

 
ŚRODKI:

Podręczniki, ilustracje, albumy, czasopisma, prezentacje multimedialne, surowce wtórne, nagrania CD, karty pracy, quizy, zagadki, rebusy.

 
MIEJSCE:
Zajęcia będą realizowane na terenie szkoły i poza nią.
 
RODZAJ INNOWACJI:
Innowacja dydaktyczno-metodyczna.
 

 

 

TERMIN REALIZACJI:

Pilotażowy - czerwiec 2010

Rok szkolny 2010/2011

UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU
 

Program adresowany jest dla uczniów szkoły podstawowej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Cieszynie, upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Jest on zgodny z „Podstawą Programową kształcenia ogólnego dla uczniów zupośledzeniem umiarkowanym lub znacznym w szkole podstawowej i gimnazjum”.

Innowacja jest propozycją realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego Ośrodka dotyczącego założeń proekologicznych i nie wymaga dużych nakładów finansowych.

Założone cele realizowane będą podczas zajęć edukacyjnych lub czasu wolnego od zajęć.

 

MOTYWACJA DO OPRACOWANIA I WDROŻENIA PROGRAMU

 

Kierując się założeniami zawartymi w programach wychowawczym oraz profilaktycznym, obowiązującymi w SOSW oraz potrzebą ochrony środowiska w dobie istniejących zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacji nasunął się pomysł stworzenia cyklu spotkań o tematyce ekologicznej.

 
 

TREŚCI INNOWACYJNE ZOSTAŁY UJĘTE W CZTERY OBSZARY:

 
 

 
Dbamy o nasze zdrowie

 • Poznanie pojęcia zdrowie i czynników, od których jest ono uzależnione.
 • Poznanie aktywnych sposobów odpoczynku.
 • Wprowadzenie pojęć zdrowa żywność i zdrowe odżywianie.
 
 

 
Chcemy oddychać czystym powietrzem

·         Poznanie właściwości powietrza.

·         Poznanie roli powietrza w przyrodzie i funkcjonowaniu organizmów żywych.

 • Poznanie źródeł powstawania zanieczyszczeń powietrza i wpływu działalności
     człowieka na jakość powietrza w mieście.
 
 
 
 

 
Woda — cenny skarb

 • Poznanie właściwości wody i jej roli w przyrodzie.
 • Uświadomienie wpływu czystej, zdrowej wody na stan naszego zdrowia i życie
      zwierząt i roślin.
 • Uświadomienie losów wody w przyrodzie i jej obiegu.
 • Kształtowanie umiejętności racjonalnego wykorzystania wody w szkole i
     gospodarstwie domowym.
 • Poznanie wybranych gatunków zwierząt i roślin żyjących w środowisku wodnym i terenach wokół zbiorników.
 

 
 

 

 
Uczymy się segregować odpady

 • Poznanie rodzajów odpadów i ich wpływu na środowisko oraz możliwości recyklingu.
 • Zapoznanie dzieci z pojęciami dotyczącymi odpadów (komunalne, przemysłowe, makulatura, kompostowanie, utylizacja) i ich podziałem na organiczne i nieorganiczne.
 • Kształtowanie umiejętności segregowania odpadów.
 
PO ZAKOŃCZENIU INNOWACJI UCZEŃ:
 

·           wie jak należy dbać o higienę ciała i rozumie potrzebę jej przestrzegania;

·           zna wartości odżywcze spożywanych pokarmów;

·           przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu;

·           docenia rolę wypoczynku czynnego dla zdrowia;

·           rozumie znaczenie wody i powietrza dla życia ludzi, zwierząt i roślin;

·           chętnie wykonuje doświadczenia i jest zainteresowany doświadczeniami;

·           rozumie konieczność oszczędzania wody w życiu codziennym;

·           potrafi wymienić i rozróżnić kilka żyjących pod ochroną zwierząt i roślin;

·           zna wybrane rodzaje obszarów chronionych oraz pomników przyrody;

·           zna wybrane gatunki zwierząt, którym grozi wyginięcie;

·           wie jak należy zachować się w parku narodowym i rezerwacie przyrody;

·           wymienia rodzaje odpadów oraz sposoby ich segregacji;

·           rozumie i uzasadnia celowość segregacji śmieci;

·           potrafi wykorzystać odpady we własnej inwencji twórczej