Struktura Zespołu Placówek » Internat

      Funkcję opiekuńczo - wychowawczą w Ośrodku spełnia internat, który w okresie nauki szkolnej dla wielu uczniów staje się drugim domem i zapewnia im prawidłowe warunki do rozwoju psychofizycznego.

 

W Interancie mamy 4 grupy wychowawcze: 71,internat.html

     Kadrę wychowawczą stanowią: pełniąca funkcję kierownika Internatu - mgr Grzegorz Kłosowski, któremu w pracy pomagają wychowawcy.To oni organizują pracę w przydzielonych grupach, kontrolują wyniki nauczania, pomagają w nauce, analizują sytuację rodzinną i materialną podopiecznych i w razie potrzeby czynią starania o ubiór, środki czystości i o to wszystko o co w normalnie funkcjonującej rodzinie zabiegają rodzice.

     Celem ich oddziaływań jest przyzwyczajenie młodych ludzi do samodzielnego bytowania, nauka współżycia w zespole, wyrobienie poczucia odpowiedzialności, nauczenie właściwej organizacji czasu wolnego poprzez rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań i ukazywanie pozytywnych wzorców.

Wszystkie podejmowane działania służą realizacji celu nadrzędnego, jakim jest zastąpienie wychowankom domu rodzinnego. Jest to bardzo ważne zwłaszcza dla tych których placówka jest często jedynym bezpiecznym miejscem pobytu. Są u nas bowiem wychowankowie będący sierotami naturalnymi, półsierotami oraz pochodzący z rodzin niewydolnych wychowawczo i żyjących na granicy ubóstwa materialnego, a także zamieszkujący w Domu Dziecka

Dla tych którzy nie mają nikogo bliskiego szukamy wśród nas opiekuna prawnego, kogoś kto będzie się troszczył o ich los nie tylko teraz , ale myślał również o ich przyszłości - o tym gdzie znajdą swoje miejsce po ukończeniu edukacji w Ośrodku.

     W działalności wychowawczo opiekuńczej placówki musi być uwzględniony rodzic. Przejęcie czasowe funkcji rodziny nie może oznaczać odizolowania jej od wpływu na dziecko lecz podtrzymywanie więzi, dopomaganie jej, uwzględnianie życzeń . W pracy Ośrodka staramy się stosować zasadę pomocy wzajemnej, wsparcia, wspólnego rozwiązywania problemów nie tylko wychowawczych, ale i bytowych. Zajęcia w internacie związane są z porządkami, posiłkami, pracami gospodarczymi, tematycznymi, a także z czynnościami rekreacyjnymi. W godzinach porannych prowadzona jest, toaleta poranna, sprzątanie pomieszczeń, przygotowanie do lekcji oraz śniadanie.

Podczas spożywania posiłków dyżurni obsługują koleżanki i kolegów, dbają o ład, porządek i kulturę przebywania w stołówce.

Generalne porządki w grupach internackich przeprowadza się raz w tygodniu. Podzielone odcinki pracy każdy wychowanek wykonuje samodzielnie. Wychowawca zwraca uwagę na kulturę i estetykę realizacji zadań. Dziecko musi posiąść umiejętność zaplanowania zajęć, przygotowania odpowiednich narzędzi oraz samokontroli tak podczas wykonywania, jak i po zakończeniu pracy.

Zajęcia świetlicowe, muzyczne, sportowe, rozrywkowe organizowane są w pomieszczeniach grup, na boisku szkolnym lub na sali gimnastycznej. Do zajęć prowadzonych w internacie należy zaliczyć odrabianie lekcji pod kierunkiem wychowawcy, przegląd prasy, czytelnictwo indywidualne i zbiorowe, oglądanie edukacyjnych programów telewizyjnych, filmów dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia świetlicowe nawiązują do tematyki życia codziennego i uroczystości okolicznościowych. W ramach edukacji informatycznej często wychowankowie korzystają z pracowni komputerowej.

     Dużą wagę przywiązuje się do rozwoju sprawności i tężyzny fizycznej. Wdrażając do aktywnego spędzania czasu wolnego propaguje się spacery, wycieczki, biwaki i rajdy. Korzystając z bogatego zaplecza jaki stanowią siłownia, sala gimnastyczna, boisko szkolne i plac zabaw. W czasie zajęć popołudniowych organizowane są międzygrupowe rozgrywki sportowe oraz zajęcia rekreacyjno – ruchowe na świeżym powietrzu.
Wszystkie wyżej wymienione zajęcia poszerzają zasób wiadomości dzieci, rozwijają sprawności i umiejętności oraz wpływają na właściwe zachowanie i dobre samopoczucie wychowanków.

 

     Przez lata swojego istnienia wypracowano właściwe metody i formy pracy z dziećmi. Różnorodność zajęć umożliwia wychowankom wybór tych najbardziej odpowiednich dla siebie, zgodnie z własnymi predyspozycjami i zainteresowaniami. Czynny wypoczynek po zajęciach pozwala im na regenerację sił fizycznych i psychicznych oraz kształtuje i rozwija zainteresowania.

 

Aby dowiedzieć się czegoś więcej o Internacie prosimy kliknąć w link:) Co ciekawego słychać w internacie?